Bij inschrijving voor een evenement georganiseerd door Voorne Atletiek, verklaart de deelnemer zich akkoord met het hieronder staande reglement:

•    Een deelnamebewijs is pas definitief geldig indien het (volledig) verschuldigde bedrag aan inschrijfkosten is voldaan.
•    Indien van toepassing, is wisselen van afstand maximaal 1 x mogelijk tot 3 weken voor de datum van het evenement. Inschrijfgeld wordt niet gerestitueerd.
•    Het startbewijs kan worden overgedragen tot 3 weken voor de datum van het evenement. De deelnemer dient zelf een andere kandidaat aan te dragen en de volgende gegevens per e-mail (wedstrijdcommissie@voorneatletiek.com) door te geven aan de organisatie: Naam, woonplaats, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, afstand.
•    Deelname aan de wedstrijden en toegang tot de verzorgingsposten op het parcours is voorbehouden aan geregistreerde deelnemers.
•    Deelnamebewijzen zijn strikt persoonlijk en mogen niet overgedragen worden aan derden zonder hiervan de organisatie op de hoogte te stellen.
•    Deelname aan onze wedstrijden is voor eigen risico.
•    De organisatie is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (geldelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemer beweerdelijk geleden nadeel.
•    De organisatie behoudt zich het recht voor de route, start en/of finishtijden en/of –plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteit(en), waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden verwacht.
•    Er bestaat in het geval van overmacht geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch op vergoeding van (im)materiële schade. Er bestaat ook geen recht op teruggave van het inschrijfgeld, noch vergoeding van (im)materiële schade bij evt. niet volledig af (kunnen) leggen van het uitgezette parcours.
•    Deelnemers respecteren overige deelnemers, natuur en milieu.
•    Deelnemers waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige deelnemers.
•    De organisatie is in geen geval aansprakelijk voor ongevallen of schade dan wel verlies en/of diefstal van persoonlijke voorwerpen van de deelnemer.
•    Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de politie en de organisatie opvolgen.
•    Deelnemers kunnen bij ongeoorloofd gedrag, het zich niet houden aan de verkeersregels en bij het niet opvolgen van aanwijzingen van de politie en de organisatie van onze wedstrijden van verdere deelname worden uitgesloten.
•    Deelnemers hebben de eventuele tijdsregistratie-chip in bruikleen. Na de finish moet deze worden ingeleverd. Als de chip niet wordt ingeleverd, hebben deelnemers tot 4 dagen na het evenement de tijd om deze chip op te sturen naar Voorne Atletiek, Geuzenpark 3, 3237KN Vierpolders. Als de chip niet op tijd is ingeleverd, dan brengt Voorne Atletiek eenmalig €7,50 in rekening.
•    De uitslagen worden gepubliceerd op www.uitslagen.nl. Indien u niet in de uitslag opgenomen wilt worden, neem dan  geen deel aan onze wedstrijden.
•    Foto’s en filmpjes van deelnemers worden op internet openbaar gepubliceerd. Wij kunnen u niet garanderen dat u niet gefotografeerd, dan wel gefilmd wordt. Wilt u niet gefilmd en/of gefotografeerd worden, neem dan geen deel aan onze evenementen.