Datum: 1 januari 2015
Betreft: Regeling Rustende Leden

In de statuten is een regeling voor rustende leden opgenomen. Er bestaat behoefte aan een nadere uitwerking van dit begrip.

Omschrijving
Een rustend lid is iemand die voor een langere periode (minimaal een kwartaal) niet actief kan meetrainen. Voorbeelden hiervan zijn: langdurige ziekte, zwangerschap, verblijf buitenland of een blessure. Voor deze mensen bestaat een mogelijkheid om rustend lid te worden.

Rechten en plichten
Een rustend lid betaalt een deel van de normale contributie en de volledige contributie van de Atletiekunie. Een rustend lid blijft lid van de vereniging en lid van de Atletiekunie. Hij/zij mag deelnemen aan de Algemene ledenvergadering en alle sociale activiteiten van de club (zoals clubavonden) en heeft het normale stemrecht. In de periode mag geen gebruik worden gemaakt van door VoorneAtletiek ter beschikking gestelde sport- of kleedvoorziening
(zoals training, baan en doucheruimte in het clubgebouw). Hij/zij is vrijgesteld van het verrichten van zelfwerkzaamheid tijdens de periode dat hij/zij rustend lid is. Uiteraard wordt de borg niet terugbetaald, maar “doorgeschoven” naar de periode dat hij/zij weer actief wordt.

Bij twijfel of een reden zoals niet hierboven beschreven, beslist het bestuur.

Aan- afmelden kan per heel kwartaal.

Termijnen
De periode waarin iemand rustend lid kan worden loopt gelijk met de contributietermijnen.
Dat betekent dat iemand zicht voor een kalenderkwartaal aanmeldt als rustend lid en ook
weer afmeldt.

Contributie
De contributie-VA voor een rustend lid bedraagt € 7,50 per kwartaal (2015). De contributie
van de AtletiekUnie (contributie-AU) en de eventuele wedstrijdlicentie worden hier nog bij
opgeteld.