Ongewenste omgangsvormen en de vertrouwenspersonen

Voorne Atletiek wil voor haar leden en betrokkenen een sportieve en plezierige vereniging zijn. Daar waar mensen samen zijn en samen sporten lopen in de onderlinge verhoudingen de dingen soms anders dan gewenst.

Welke omgangsvormen en omgangsregels hanteren wij?

 1. Ik respecteer de ander zoals hij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val een ander niet lastig.
 4. Ik berokken een ander geen schade.
 5. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie.
 6. Ik scheld niet en maak geen vervelende grappen of opmerkingen over anderen.
 7. Ik negeer de ander niet.
 8. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen.
 9. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet.
 10. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 11. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 12. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 13. Als iemand mij hindert of lastig valt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 14. Help anderen om zich aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij de vertrouwenspersoon.

Wij vragen van al onze leden, jeugdleden, ouders en andere bezoekers dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsvormen en omgangsregels.

Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, het wel toelaatbaar zou zijn. Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in waarde laat en met respect behandelt.

Dit betekent dat wij in onze vereniging alle vormen van gedrag die in strijd zijn met de omgangsregels en omgangsvormen zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel)intimiderende gedragingen of opmerkingen die hiertoe aanzetten ontoelaatbaar vinden.

Specifiek willen wij seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jeugdleden benoemen.

Er bestaan vele uitingsvormen van seksueel grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van kinderen. Sommige gedragingen zijn door het duidelijk (strafbare) seksuele karakter niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Bij sommige gedragingen kunnen vloeiende overgangen bestaan tussen wat je wel en wat je niet als seksueel/ongewenst kunt typeren. Als criterium kan worden gehanteerd dat het welzijn van het kind en zijn lichamelijke en psychische integriteit in het geding zijn.

Bij seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn de gevoelens van het jeugdlid en niet de gedachten of bedoelingen van de volwassene bepalend.

Wij richten ons op de preventie van seksueel misbruik binnen onze vereniging. Een breder begrip is seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daaronder vallen ook gedragingen die leiden tot seksueel misbruik of scheppen van een klimaat waarin misbruik gedijt. Er wordt een gedragscode ontwikkeld die elk seksueel grensoverschrijdend gedrag veroordeeld. In het tuchtrecht, de gedragscode en andere semi-juridische documenten gebruiken we deze term. De definitie van seksueel grensoverschrijdend gedrag luidt:

‘Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale, digitale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren, en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding, (b.v. volwassene-kind, trainer-pupil e.d.) en/of andere handelingen of gedragingen van een soortgelijke aard als die strafbaar zijn gesteld in het Wetboek van Strafrecht.’

Ieder bepaalt zijn eigen grens. Als iemand over jouw grens gaat waardoor jij je onprettig of zelfs bedreigd voelt dan is dat ongewenst gedrag.

Voorne Atletiek tolereert geen ongewenst gedrag en heeft daarom twee vertrouwenspersonen om hier aandacht aan te schenken en te reageren op meldingen.

Wie zijn de vertrouwenspersonen van Voorne Atletiek?

Binnen Voorne Atletiek hebben we twee vertrouwenspersonen, hier lees je meer over hen en hoe je hen kan bereiken.