Welkom bij onze vereniging!
Fijn dat je je als vrijwilliger bij onze vereniging inzet!
Vrijwilliger? Ja, al onze leden zijn in feite vrijwilligers. Niet alleen onze trainers, op wie we trots zijn, maar ook degenen die dagelijks actief zijn voor de vereniging, optreden als verkeersregelaar tijdens onze evenementen en/of bardiensten draaien, het onderhoud van het clubgebouw voor hun rekening nemen of een mooi evenement voor onze vereniging organiseren. Met z’n allen zorgen we ervoor dat onze vereniging draaiende blijft.

De vrijwilligerscode
Vrijwilligers zijn onmisbaar om onze vereniging te laten draaien. Zonder hen is het onmogelijk om trainingen te geven, wedstrijden te organiseren, nieuw beleid te ontwikkelen, nieuwe draaiboeken of handleidingen op te stellen, de kalender op tijd rond te krijgen, ons clubgebouw op orde te houden, enzovoorts.
Om de onderlinge samenwerking zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het onze bestuurstaak om te zorgen voor een duidelijke, plezierige en positieve vrijwilligersomgeving. Daarvoor zijn heldere afspraken nodig, zodat we nu en in de toekomst weten wat ons te doen staat om het imago van onze prachtsport en de motivatie bij al die toegewijde vrijwilligers, zoals jij, te behouden en te verbeteren.
Onderdeel van die afspraken is deze Gedragscode voor vrijwilligers van Voorne Atletiek waarin wij de do’s en don’ts voor vrijwilligers aangeven.

Het DNA van atletiek
Een essentieel kenmerk van atletiek is de meetbaarheid van alle prestaties. De gedetailleerde regelgeving is daarbij noodzakelijk, maar kan aanleiding zijn tot interpretatieverschillen of discussies. Belangrijke voorwaarden om op of rond de atletiekbaan succes te behalen zijn acceptatie, tolerantie en inlevingsvermogen, en overall een goede communicatie. Denk bij je optreden telkens aan onderstaande punten:
• Neem verantwoordelijkheid voor de functie die je hebt;
• Houd je aan je eigen rol en respecteer de rol van de ander;
• Handel volgens de (inter-)nationale regels, gedragscodes, richtlijnen en beleid;
• Praat mét mensen in plaats van óver hen;
• Geef elkaar feedback zodat een ander ervan kan leren;
• Behandel anderen zoals je zelf behandeld zou willen worden;
• Breng onze vereniging, collega-vrijwilligers, medewerkers of bestuurders van de Voorne Atletiek niet in een negatief daglicht: we werken allemaal voor hetzelfde, mooie doel tenslotte!
Deze woorden gelden natuurlijk niet alleen voor onze atletiekbaan, maar ook tijdens de looptrainingen en voorafgaande en na afloop van àlle trainingen.

Samen voor hetzelfde doel

Als vrijwilliger bij Voorne Atletiek draag je bij aan de versterking en doorontwikkeling van de atletiek en de hardloopsport in Nederland, en door je inzet in het veld krijg je daar ook vast goede ideeën bij. Die ideeën zijn van belang voor de ontwikkeling van beleid en het vaststellen van de te bereiken doelen, en we horen dan ook graag welke ideeën, oplossingen en mogelijkheden jij ziet. Daarna komt echter een moment van besluitvorming en is het belangrijk dat we ons met elkaar achter dat besluit scharen, ook als onderdelen van dat besluit niet overeenkomen met je eigen ideeën. Gebruik een volgende gelegenheid in de beleidsontwikkeling om je ideeën uiteen te zetten, maar voer je taak uit conform de afspraken. Als derden zich negatief over het beleid uitlaten probeer je uit te leggen dat beleid altijd het resultaat is van afwegingen waarbij rekening moet worden gehouden met beperkingen in middelen en mogelijkheden.

Positieve communicatie
De wijze waarop gecommuniceerd wordt, heeft invloed op de uitstraling van onze sport en op onze vereniging. Wanneer alle betrokkenen, dus ook jij en ik, op een positieve manier spreken over hun functie, de sport en de onderlinge samenwerking zal dit een positieve invloed hebben op het imago van onze sport, maar ook op de sfeer binnen onze vereniging.
• Je bent onderdeel van ons ‘team’, dus uit je op een positieve manier over onze vereniging en de mensen met wie je samenwerkt;
• Communiceer op de baan, in het veld, op social media en tijdens de bestuursvergaderingen op een correcte en respectvolle manier naar en over elkaar tijdens maar ook na de uitvoering van je functie;
• Let op je taalgebruik en weet dat je een voorbeeldfunctie hebt in en buiten de trainingen; deze voorbeeldfunctie geldt met name voor onze trainers en kaderleden.
• Zorg dat vragen, klachten en opmerkingen terecht komen bij de persoon die daarover gaat; verwijs naar of maak gebruik van onze klachtenregeling (zie de website?)
• Als je zelf een klacht hebt volg je de daartoe geëigende kanalen om de klacht aan te kaarten. In geen geval ga je jouw onvrede op voorhand kenbaar maken aan derden;
• Zet geen atletiek-gerelateerde, vertrouwelijke of nog niet vrijgegeven informatie op het internet of social media en deel deze niet zonder toestemming met derden. Wees je goed bewust van de inhoud van berichten die je verzendt per Whatsapp of e-mail.

Spelregels
Om de onderlinge samenwerking soepel te laten verlopen, ontkomen we er niet aan een aantal spelregels te benoemen. Dit om te voorkomen dat er verkeerde verwachtingen ontstaan of ruis op de lijn komt:
• Voorne Atletiek is net als iedere organisatie in Nederland gehouden aan wet- en regelgeving. Ook voor de (onkosten)vergoedingen aan vrijwilligers houden wij ons derhalve aan de fiscale spelregels.
• Als vrijwilliger van Voorne Atletiek val je onder de statuten en het huishoudelijk reglement van Voorne Atletiek en word je erop aangesproken wanneer je daarmee in strijd handelt;
• Vrijwillige inzet is niet vrijblijvend. Indien je je aanmeldt voor een functie of taak ga je de verplichting aan deze zo goed mogelijk uit te voeren. Indien je de functie of taak niet meer wenst voort te zetten, geef je dit vooraf aan zodat de sport, de sporter en onze vereniging daar geen nadeel van ondervinden;
•  Als je vertrouwelijke informatie wilt delen, of signalen hebt over ongewenst gedrag of zelf negatieve ervaringen hebt, kun je altijd terecht bij de vertrouwenscontactpersonen (VCP) Gerard Rila en Regina Muilenburg-Troost via vertrouwenspersoon@voorneatletiek.com. Zie voor een nadere toelichting ook onze omgangsvormen.

Tot slot….
Als vereniging kunnen we onze dank voor de tijd en energie die je in onze vereniging steekt nooit voldoende benadrukken. En hoewel we onze waardering niet dagelijks uitspreken, hopen we dat je voldoening beleeft aan jouw inzet in deze functie(s), dat je inspiratie krijgt, vasthoudt en uitdraagt en daarmee zoveel mogelijk atleten de mogelijkheid biedt om optimaal van hun sport te genieten.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben over of naar aanleiding van deze Gedragscode voor vrijwilligers, óf ideeën hebben ten aanzien van ons vrijwilligersbeleid, dan horen we dat graag!

Het bestuur van Voorne Atletiek